การใช้งาน Email RMUTP


การลงชื่อ (Login) เข้าใช้งาน
การเปลี่ยน หรือ reset password
การเขียนอีเมล์
การค้นหาใน Gmail
สร้างลายเซ็น Gmail
ใช้ Gmail แบบออฟไลน์
ตั้งค่าอีเมล์ตอบกลับอัติโนมัติ
การตั้งค่าภาษา Gmail

Video แนะนำการใช้งาน