การฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education ประจำสัปดาห์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เคยเข้าอบรมแล้ว และเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มรับสมัครเข้าอบรม

สิ้นสุดระยะเวลาการอบรม มีผู้เข้าอบรมจริงทั้งสิ้น 43 คน


  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Classroom วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. (1) นางนิศากร  ไพบูลย์สิน (2) นางกรรณิการ์  โต๊ะมีนา (3) นายงพงศ์กฤษณ์  พละเลิศ (4) นางวัชรพร เทียบจตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยวิทยากร นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Form วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น. (1) น.ส.กรรณิกา โต๊ะมีนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยวิทยากร นายเชวงศักดิ์ คงเกิด

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google  Site วันพฤหัสบดีที่  5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. (1) นางสาววไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (2) นายพิเชษฐ์  หอมแสงประดิษฐ์  สถาบันภาษา โดยวิทยากร นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google  Site วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.30 น. (1) นายภูสิต  รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์ (2) นางวิชชพร  เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (3) นายพิเชษฐ์  หอมแสงประดิษฐ์  สถาบันภาษา โดยวิทยากร นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Sheet และ Google Slide วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. (1) นายยุรวัฒนันท์  ศตทลธรรัตน์ กองนโยบายและแผน (2) นางวิชชพร เทียบจตุรัส  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (3) นางอุมาพร สรวลสรรค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) นางจริยา  ชายหงษ์ กองบริหารงานบุคคล (5) นายอานันท์  โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล (6) นายสมชัย  พูดเพราะ กองนโยบายและแผน โดยวิทยากร นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Docs วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 11.00 น. (1) นางพัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ืคณะบริหารธุรกิจ (2) นายภูสิต  รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์ (3)น.ส.อังคณา วงระ กองพัฒนานักศึกษา (4) นางกรองจิตต์ มูฮัมหมัด (5) นายสมชัย พูดเพราะ กองนโยบายและแผน โดยวิทยากร นายสุทธิพงษ์ คำแปง

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Forms วันที่  27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 10.30 น.  (1) น.ส.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (2) นายภูสิต  รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์ (3) นายยุรวัฒนันท์  ศตทลธรรัตน์ กองนโยบายและแผน (4) นางวิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (5) น.ส.เกศทิพย์  กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (6) น.ส.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (7) น.ส.ประพาฬภรณ์  ธึรมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (8) นายสมชัย  พูดเพราะ กองนโยบายและแผน (9) นายวรวุฒิ  บุญกล่ำ สำนักประกันคุณภาพ โดยวิทยากร  นายเชวงศักดิ์ คงเกิด

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Calendar วันที่  21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.30 น (1) นางพัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ (2) นางอุมาพร  สรวลสรรค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) นางจริยา  ชายหงษ์ กองนโยบายและแผน (4) น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส สำนักตรวจสอบภายใน (5) น.ส.ปิยวรรณ  ดาษสกุล กองบริหารงานบุคคล วิทยากร นายมงคล ชนะบัว และ น.ส.นฤมล ชุมคช

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Drive วันที่  12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. วิทยากร นายมงคล ชนะบัว และ น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้
ชื่อ หน่วยงาน    
น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส สำนักตรวจสอบภายใน
น.ส.นภัสศรัณย์ กิจลาภอนันต์ สถาบันภาษา

  • รายชื่อผู้เข้าอบรม Google Classroom วันที่  4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.30 น. วิทยากร นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์
 
1.นางสาววไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2.นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะมีนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3.นางพัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
4.นายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.นายศิรวัชร์  พัฒคุ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
6.น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส สำนักงานตรวจสอบภายใน