ขอความช่วยเหลือ

นักศึกษาและบุคลากร สามารถติดต่อสอบถาม การใช้งาน Google for Education ได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์

  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ โทร 02-665 3777 ต่อ ุ 6779
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ โทร 02-665 3777 ต่อ 4214
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร โทร 02-665 3777 ต่อ 3900
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองชติเวช โทร 02-665 3777 ต่อ 5239

หรือ